49 10 94 44 021
82 09876 0912
روزهای شنبه الی چهارشنبه از ساعت ۱۰ الی ۲۰

مرکز آموزش میکروتیک

مجری برگزاری دوره ها و آزمون های بین المللی میکروتیک
مرکز آموزش میکروتیک
۲۳ فروردین ۱۳۹۶

اصول اقتصادی تست و عیب یابی تجهیزات شبکه و میکروتیک

اصول اقتصادی تست و عیب یابی تجهیزات شبکه و میکروتیک

این بخش به بحث درباره اصول اقتصادی تست کردن می پردازد؛ این با یک زیربخش آغاز می شود که به هزینه تعمیر در طی مرحله تولید می پردازد؛ پس از آن اصول اقتصادی  اتکاپذیری تست کردن مورد نظر قرار می گیرد. زیربخش سوم تحلیلی بر هزینه/سود توسعه تست ارائه می کند، و آخرین زیربخش هزینه تعمیر و نگهداری یدانی را مورد بحث قرار می دهد.

۱٫۵٫۱  هزینه تعمیر در جریان مراحل تولید

در مدت عمر یک محصول، مراحل ذیل را می توان تشخیص داد: تولید قطعه (تراشه ها و بوردهای خالی)، تولید بورد، تولید سیستم، و عمر کاری یک محصول (وقتی در میدان است). در طی هر مرحله باید از کیفیت محصول اطمینان حاصل شود. رابطه هزینه های تست و تعمیر در جریان هر یک از این مراحل را بتوان با قاعده ده تخمین زد:

 

اگر هزینه تست و تعمیر در مرحله تولید قطعه R باشد، در این صورت در مرحله تولید بورد ۱۰R می شود، در مرحله تولید سیستم ۱۰۰R می شود، و در جریان مرحله عمر کاری ۱۰۰۰R می شود. این به علت افزایش در سطح دشواری مکانیابی قطعه خراب، افزایش در تلاش تعمیری (زمان بازه و زمان تعمیر) و حجم بالاتر واحدهای دخیل می باشد.

۱٫۵٫۲  اصول اقتصادی و اتکاپذیری تست کردن

بخش ۱٫۵٫۱ قاعده ده برای تست و هزینه تعمیر را توضیح داد. از این روشن است که با حذف خرابیها در مراحل اولیه یک محصول، می توان به صرفه جوییهای بالایی دست یافت. همچنین، یک رویکرد تست خوب می تواند زمان توسعه، و در نتیجه زمان ورود به بازار، و همچنین هزینه تعمیر و نگهداری میدانی را کاهش دهد. با این حال، توسعه تست نیز زمان می برد و از اینرو زمان توسعه را افزایش می دهد.

 

از اینرو مقدار مناسب تلاش برای توسعه تست یک مصالحه است (شکل ۱٫۶ را ببینید). با افزایش کیفیت تست: (الف) هزینه توسعه تست، و همچنان زمان سپری شده توسعه تست (که می تواند منجر به ورود دیرتر به بازار شود)، افزایش می یابد، و (ب) هزینه تعمیر و تست تولید کاهش می یابد. از اینرو، هزینه کل محصول (در جریان تمام مراحل تولید آن) برای یک کیفیت تست که بالاترین کیفیت تست نیست به حداقل می رسد.

شکل ۱٫۵  قاعده ده

شکل ۱٫۶  تاثیر کیفیت تست بر هزینه

دلیل مهم دیگر برای تست کردن جنبه اتکاپذیری در زمانیست که نقایص در جریان دوره عمر کاری موجب خرابیهایی می شوند که ممکن است منجر به مصدومیت فرد، وارد آمدن آسیب به اموال و/یا خسارات اقتصادی شود. نمونه های شناخته شده ای از صنعت خودرو (تصادفات) و امور پزشکی (تشعشع بیش از حد) دعاوی حقوقی و مدنی را در پی دارد که در آن تولیدکننده وسیله به پرداخت مبالغ هنگفتی (میلیونها دلار) جریمه محکوم می شود.
با نگاهی به طول عمر یک محصول، می توان چند مرحله اقتصادی را شناسایی نمود (شکل ۱٫۷(a) را ببینید): مرحله توسعه، مرحله رشد بازار، و مرحله کاهش بازار.
در جریان مرحله توسعه، یک هزینه مربوطه تحمیل می شود، که منجر به یک تلفات اولیه می شود. در ابتدا، تیم توسعه کوچک است و وقتی که محصول بهتر تعریف می شود رشد می یابد تا رشته های مختلفی بتوانند مشارکت بجویند. در ادامه، تلاش توسعه ای تا زمانی که توسعه تکمیل شود کاهش می یابد. ناحیه منحنی زیر خط-صفر شکل ۱٫۷(a) کل هزینه توسعه محصول را نشان می دهد.

شکل ۱٫۷  عایدی محصول در طول عمر آن

پس از توسعه، محصول فروخته می شود، که منجر به یک سود می شود. در ابتدا، سهم بازار اندک است و با با افزایش مورد پذیرش قرار گرفتن محصول (رشد بازار) افزایش می یابد؛ از این پس، به علت رقابت/منسوخ شدگی،  سهم بازار کاهش می یابد تا اینکه تولید محصول به پایان می رسد (بازنشستگی محصول). کل عایدی محصول تفاضل دو ناحیه ای است که، به ترتیب، با عنوان “سود” و “زیان” مشخص شده اند.
برای سیستمهای دیجیتال نوعی، همچون کامپیوترهای بزرگ (mainframes)، ایستگاههای کاری (workstations)، و کامپیوترهای شخصی، دوره توسعه ممکن است در حدود یک یا دو سال باشد، در حالی که پنجره بازار (شامل رشد بازار و بخشهای کاهشی بازار) در حدود چهار سال می باشد (برای کامپیوترهای شخصی این به دو سال نزدیکتر است!). معمولا، هزینه توسعه یک بخش بسیار کوچک از کل هزینه طول عمر یک سیستم می باشد (در حدود ۱۰%) و برای یک سیستم مشخص نسبتا ثابت می باشد. با صرف نظر از این هزینه و تخمین زدن نواحی کاهشی بازار و رشد بازار با خطوط راست، مدل چرخه-عمر شکل ۱٫۷(a) را می توان با شکل ۱٫۷(b) تخمین زد.