49 10 94 44 021
82 09876 0912
روزهای شنبه الی چهارشنبه از ساعت ۱۰ الی ۲۰

مرکز آموزش میکروتیک

مجری برگزاری دوره ها و آزمون های بین المللی میکروتیک
مرکز آموزش میکروتیک
۲۱ فروردین ۱۳۹۶

خلاصه مراحل عیب یابی و تست خطا سخت افزار

یک کار افتادگی بدان معناست که یک سیستم نمی تواند کار کند؛ این حاصل یک خطا است، که بدان معناست که سیستم در یک الت نادرست است؛ این خطا حاصل یک خرابی است که اختلاف فیزیکی بین سیستم خوب و خراب می باشد.
خرابیهای دائمی در تمام مدت بر عملکرد مناسب سیستم تاثیر می گذارند؛ یک خرابی غیردائمی این را در بخشی از زمان انجام می دهد. خرابیهای غیردائمی را می توان به صورت خرابیهای گذرا طبقه بندی نمود، که حاصل شرایط محیطی هستند، یا همانند خرابیهای متناوب، حاصل شرایط غیرمحیطی همچون فرسودگی اجزاء می باشند.
یک سیستم با اتکاپذیری R(t) = e−λt دارای یک نرخ از کار افتادگی ثابت می باشد، یعنی z(t) = λ و MTTF = 1/λ.

منحنی وانی-مانند نرخ از کار افتادگی در طول عمر یک محصول را نشان می دهد. دوره مرگ و یر نوزاد را می توان با تکنیک burn-in کاهش داد. انرژی فعالسازی یک معیار حساسیت یک مکانیسم از کار افتادگی برای افزایش دما است.
مکانیسمهای از کار افتادگی علل فیزیکی و/یا الکتریکی یک خرابی هستند. مهمترین مکانیسمهای از کار افتادگی عبارتند از: خوردگی، مهاجرت الکتریکی، پیوندهای الکترونی، آلودگی یونی، آلیاژسازی و تشعشات هستند.
تستها را می توان مطابق با این موارد طبقه بندی نمود: جنبه های تکنولوژی (مدارهای آنالوگ، دیجیتال و سیگنال ترکیبی)، جنبه پارامتر سنجیده شده (تستهای منطقی و الکتریکی؛ که در آنها تستهای الکتریکی را می توان به تستهای پارامتری تقسیم نمود (پارامتری DC و پارامتری AC، و تستهای دینامیک)، استفاده از نتایج تست (تستهای متقارن و نامتقارن، تشخیص خرابی در برابر مکانیابی خرابی)، و روش تست ابزار (کارکردی در برابر درون مداری).
تکنیکهای DFT از مداربندی اضافی تراشه برای فراهمسازی امکان شتابدهی، و/یا به دست آوردن یک پوشش خرابی بالاتر، یک تست نامتقارن، استفاده می کنند. وقتی مقدار مداربندی روی تراشه به طوری باشد که تست نامتقارن را بتوان بدون استفاده ازیک ATE انجام داد، صحبت درباره BIST خواهد بود.
یک رابطه بین سطح نقص، بازدهی فرایند و پوشش خرابی وجود دارد.

هزینه تعمیر بر حسب بزرگی برای هر مرحله محصول افزایش می یابد.
کیفیت تست بهینه نقطه تعادلی بین زمان ورود به هزینه تولید و تعمیر و نگهداری است.
هزینه طول عمر یک محصول صنعتی برای کاربر عمدتا مربوط به هزینه تعمیر و نگهداری می شود. این را می توان با کاهش تعداد از کار افتادگیها و/یا کاهش زمان توقف کاهش داد.