49 10 94 44 021
82 09876 0912
روزهای شنبه الی چهارشنبه از ساعت ۱۰ الی ۲۰

دوره های میکروتیک گذشته

دوره ۱ روز تمدید مدارک بین المللی

استادرضا مقدم
نوعدوره حضوری
تاریخ۶ فروردین ۱۳۹۸ - ۶ فروردین ۱۳۹۸
مکانتهران , انقلاب , ۱۲ فروردین
صندلی0/0
قیمت 5000000 ریال 4000000 ریال
آموزش میکروتیک دوره میکروتیک کلاس میکروتیک مدرس میکروتیک رضا مقدم آزمون میکروتیک

MTCNA تهران ۳ الی ۵ فروردین ۹۸

استادرضا مقدم
نوعدوره حضوری
تاریخ۳ فروردین ۱۳۹۸ - ۵ فروردین ۱۳۹۸
مکانتهران , انقلاب , ۱۲ فروردین
صندلی8/0
قیمت 9000000 ریال 7000000 ریال
آموزش میکروتیک دوره میکروتیک کلاس میکروتیک مدرس میکروتیک رضا مقدم آزمون میکروتیک

MTCINE تهران ۱۵ الی ۱۷ اسفند

استادرضا مقدم
نوعدوره حضوری
تاریخ۱۵ اسفند ۱۳۹۷ - ۱۷ اسفند ۱۳۹۷
مکانتهران , انقلاب , ۱۲ فروردین , کوچه نوروز
صندلی12/0
قیمت 8000000 ریال
آموزش میکروتیک دوره میکروتیک کلاس میکروتیک مدرس میکروتیک رضا مقدم آزمون میکروتیک

MTCRE تهران ۹ الی ۱۰ اسفند

استادرضا مقدم
نوعدوره حضوری
تاریخ۹ اسفند ۱۳۹۷ - ۱۰ اسفند ۱۳۹۷
مکانتهران , انقلاب , ۱۲ فروردین , کوچه نوروز
صندلی15/0
قیمت 7000000 ریال
آموزش میکروتیک دوره میکروتیک کلاس میکروتیک مدرس میکروتیک رضا مقدم آزمون میکروتیک

MTCNA تهران ۱ الی ۳ اسفند

استادرضا مقدم
نوعدوره حضوری
تاریخ۱ اسفند ۱۳۹۷ - ۳ اسفند ۱۳۹۷
مکانتهران , انقلاب , ۱۲ فروردین , کوچه نوروز
صندلی9/0
قیمت 7000000 ریال
آموزش میکروتیک دوره میکروتیک کلاس میکروتیک مدرس میکروتیک رضا مقدم آزمون میکروتیک

MTCNA اصفهان ۱۰ الی ۱۲ بهمن

استادرضا مقدم
نوعدوره حضوری
تاریخ۱۰ بهمن ۱۳۹۷ - ۱۲ بهمن ۱۳۹۷
مکاناصفهان , موسسه متاکو
صندلی10/0
قیمت 7000000 ریال
آموزش میکروتیک دوره میکروتیک کلاس میکروتیک مدرس میکروتیک رضا مقدم آزمون میکروتیک

MTCNA تهران VOIP Iran

استادرضا مقدم
نوعدوره حضوری
تاریخ۳ بهمن ۱۳۹۷ - ۵ بهمن ۱۳۹۷
مکانتهران , خیابان فاطمی
صندلی3/0
قیمت 6500000 ریال
آموزش میکروتیک دوره میکروتیک کلاس میکروتیک مدرس میکروتیک رضا مقدم آزمون میکروتیک

MTCNA تهران ۲۶ الی ۲۸ دی

استادرضا مقدم
نوعدوره حضوری
تاریخ۲۶ دی ۱۳۹۷ - ۲۸ دی ۱۳۹۷
مکانتهران , انقلاب
صندلی5/0
قیمت 6000000 ریال
آموزش میکروتیک دوره میکروتیک کلاس میکروتیک مدرس میکروتیک رضا مقدم آزمون میکروتیک

MTCINE تهران ۲۶ الی ۲۸ دی

استادرضا مقدم
نوعدوره حضوری
تاریخ۲۶ دی ۱۳۹۷ - ۲۸ دی ۱۳۹۷
مکانتهران , انقلاب
صندلی11/0
قیمت 6000000 ریال
آموزش میکروتیک دوره میکروتیک کلاس میکروتیک مدرس میکروتیک رضا مقدم آزمون میکروتیک

MTCRE تهران ۲۰ و ۲۱ دی

استادرضا مقدم
نوعدوره حضوری
تاریخ۲۰ دی ۱۳۹۷ - ۲۱ دی ۱۳۹۷
مکانتهران , انقلاب
صندلی10/0
قیمت 6000000 ریال
آموزش میکروتیک دوره میکروتیک کلاس میکروتیک مدرس میکروتیک رضا مقدم آزمون میکروتیک

MTCTCE تهران ۵ الی ۷ دی

استادرضا مقدم
نوعدوره حضوری
تاریخ۵ دی ۱۳۹۷ - ۷ دی ۱۳۹۷
مکانتهران , انقلاب
صندلی8/0
قیمت 6000000 ریال
آموزش میکروتیک دوره میکروتیک کلاس میکروتیک مدرس میکروتیک رضا مقدم آزمون میکروتیک

MTCWE تهران ۲۸ الی ۳۰ آذر

استادرضا مقدم
نوعدوره حضوری
تاریخ۲۸ آذر ۱۳۹۷ - ۳۰ آذر ۱۳۹۷
مکانتهران , انقلاب
صندلی12/0
قیمت 6000000 ریال
آموزش میکروتیک دوره میکروتیک کلاس میکروتیک مدرس میکروتیک رضا مقدم آزمون میکروتیک

MTCNA تهران ۲۱ الی ۲۳ آذر

استادرضا مقدم
نوعدوره حضوری
تاریخ۲۱ آذر ۱۳۹۷ - ۲۳ آذر ۱۳۹۷
مکانتهران , انقلاب
صندلی10/0
قیمت 6000000 ریال
رضا مقدم مدرس میکروتیک

MTCUME تهران ۱۵ الی ۱۶ آذر

استادرضا مقدم
نوعدوره حضوری
تاریخ۱۵ آذر ۱۳۹۷ - ۱۶ آذر ۱۳۹۷
مکانتهران , انقلاب
صندلی5/0
قیمت 6000000 ریال
آموزش میکروتیک دوره میکروتیک کلاس میکروتیک مدرس میکروتیک رضا مقدم آزمون میکروتیک

MTCNA , تهران , ۲۳ آبان

استادرضا مقدم
نوعدوره حضوری
تاریخ۲۳ آبان ۱۳۹۷ - ۲۵ آبان ۱۳۹۷
مکانتهران , انقلاب , ۱۲ فروردین
صندلی10/0
قیمت 6000000 ریال
آموزش میکروتیک دوره میکروتیک کلاس میکروتیک مدرس میکروتیک رضا مقدم آزمون میکروتیک

برگزاری دوره بین المللی MTCWE اهواز

استادرضا مقدم
نوعدوره حضوری
تاریخ۱۰ آبان ۱۳۹۷ - ۱۱ آبان ۱۳۹۷
مکاناهواز , کیان آباد , خ ۹
صندلی5/0
قیمت 6500000 ریال
آموزش میکروتیک دوره میکروتیک کلاس میکروتیک مدرس میکروتیک رضا مقدم آزمون میکروتیک

برگزاری دوره میکروتیک اهواز MTCNA – بعد از ظهر – شنبه الی دو شنبه

استادرضا مقدم
نوعدوره حضوری
تاریخ۳۱ شهریور ۱۳۹۷ - ۲ مهر ۱۳۹۷
مکاناهواز , کیان آباد , نبش خیابان ۹
صندلی8/0
قیمت 6500000 ریال
آموزش میکروتیک دوره میکروتیک کلاس میکروتیک مدرس میکروتیک رضا مقدم آزمون میکروتیک

برگزاری دوره میکروتیک MTCNA تهران با آزمون و مدرک

استادرضا مقدم
نوعدوره حضوری
تاریخ۲۱ شهریور ۱۳۹۷ - ۲۳ شهریور ۱۳۹۷
مکانتهران , انقلاب
صندلی10/0
قیمت 6000000 ریال
مدرس میکروتیک رضا مقدم

دوره میکروتیک MTCIPv6E تهران با آزمون و مدرک میکروتیک

استادرضا مقدم
نوعدوره حضوری
تاریخ۱۵ شهریور ۱۳۹۷ - ۱۶ شهریور ۱۳۹۷
مکانتهران , انقلاب
صندلی5/0
قیمت 6000000 ریال
آموزش میکروتیک دوره میکروتیک کلاس میکروتیک مدرس میکروتیک رضا مقدم آزمون میکروتیک

دوره آموزش میکروتیک MTCTCE تهران با آزمون و مدرک

استادرضا مقدم
نوعدوره حضوری
تاریخ۷ شهریور ۱۳۹۷ - ۹ شهریور ۱۳۹۷
مکانتهران , انقلاب
صندلی14/0
قیمت 6000000 ریال
آموزش میکروتیک دوره میکروتیک کلاس میکروتیک مدرس میکروتیک رضا مقدم آزمون میکروتیک

برگزاری دوره میکروتیک MTCNA تهران با مدرک و آزمون بین المللی

استادرضا مقدم
نوعدوره حضوری
تاریخ۳۱ مرداد ۱۳۹۷ - ۲ شهریور ۱۳۹۷
مکانتهران , انقلاب
صندلی10/0
قیمت 6000000 ریال
آموزش میکروتیک دوره میکروتیک کلاس میکروتیک مدرس میکروتیک رضا مقدم آزمون میکروتیک

برگزاری دوره MTCWE اهواز با آزمون و مدرک میکروتیک

استادرضا مقدم
نوعدوره حضوری
تاریخ۲۴ مرداد ۱۳۹۷ - ۲۶ مرداد ۱۳۹۷
مکاناهواز , موسسه آموزش دیسون
صندلی5/0
قیمت 6000000 ریال
رضا مقدم مدرس میکروتیک

دوره میکروتیک MTCUME تهران با آزمون و مدرک بین المللی

استادرضا مقدم
نوعدوره حضوری
تاریخ۱۸ مرداد ۱۳۹۷ - ۱۹ مرداد ۱۳۹۷
مکانتهران , انقلاب
صندلی13/0
قیمت 6000000 ریال
آموزش میکروتیک دوره میکروتیک کلاس میکروتیک مدرس میکروتیک رضا مقدم آزمون میکروتیک

آموزش میکروتیک MTCNA شیراز با آزمون و مدرک بین المللی

استادرضا مقدم
نوعدوره حضوری
تاریخ۱۰ مرداد ۱۳۹۷ - ۱۲ مرداد ۱۳۹۷
مکانشیراز , شرکت نیکان شبکه
صندلی4/0
قیمت 6000000 ریال
آموزش میکروتیک دوره میکروتیک کلاس میکروتیک مدرس میکروتیک رضا مقدم آزمون میکروتیک

برگزاری دوره MTCNA تهران با آزمون و مدرک بین المللی

استادرضا مقدم
نوعدوره حضوری
تاریخ۳ مرداد ۱۳۹۷ - ۵ مرداد ۱۳۹۷
مکانتهران , انقلاب
صندلی13/0
قیمت 6000000 ریال
آموزش میکروتیک دوره میکروتیک کلاس میکروتیک مدرس میکروتیک رضا مقدم آزمون میکروتیک

دوره میکروتیک MTCNA اصفهان با آزمون و مدرک بین المللی

استادرضا مقدم
نوعدوره حضوری
تاریخ۲۷ تیر ۱۳۹۷ - ۲۹ تیر ۱۳۹۷
مکاناصفهان , موسسه آموزش متاکو
صندلی14/0
قیمت 7000000 ریال
آموزش میکروتیک دوره میکروتیک کلاس میکروتیک مدرس میکروتیک رضا مقدم آزمون میکروتیک

برگزاری دوره میکروتیک MTCINE تهران همراه با آزمون و مدرک

استادرضا مقدم
نوعدوره حضوری
تاریخ۲۰ تیر ۱۳۹۷ - ۲۲ تیر ۱۳۹۷
مکانتهران , انقلاب
صندلی10/0
قیمت 5000000 ریال
آموزش میکروتیک دوره میکروتیک کلاس میکروتیک مدرس میکروتیک رضا مقدم آزمون میکروتیک

برگزاری دوره میکروتیک MTCRE تهران با آزمون و مدرک بین المللی

استادرضا مقدم
نوعدوره حضوری
تاریخ۱۴ تیر ۱۳۹۷ - ۱۵ تیر ۱۳۹۷
مکانتهران , انقلاب
صندلی10/0
قیمت 5000000 ریال
آموزش میکروتیک دوره میکروتیک کلاس میکروتیک مدرس میکروتیک رضا مقدم آزمون میکروتیک

برگزاری دوره MTCWE تهران با آزمون و مدرک بین المللی

استادرضا مقدم
نوعدوره حضوری
تاریخ۶ تیر ۱۳۹۷ - ۸ تیر ۱۳۹۷
مکانتهران , انقلاب
صندلی16/0
قیمت 5000000 ریال
آموزش میکروتیک دوره میکروتیک کلاس میکروتیک مدرس میکروتیک رضا مقدم آزمون میکروتیک

برگزاری دوره MTCNA تهران همراه با آزمون و مدرک بین المللی

استادرضا مقدم
نوعدوره حضوری
تاریخ۳۰ خرداد ۱۳۹۷ - ۱ تیر ۱۳۹۷
مکانتهران , انقلاب
صندلی13/0
قیمت 5000000 ریال
آموزش میکروتیک دوره میکروتیک کلاس میکروتیک مدرس میکروتیک رضا مقدم آزمون میکروتیک

دوره آموزش میکروتیک MTCTCE تهران همراه با آزمون و مدرک بین المللی

استادرضا مقدم
نوعدوره حضوری
تاریخ۲ خرداد ۱۳۹۷ - ۴ خرداد ۱۳۹۷
مکانتهران , انقلاب
صندلی10/0
قیمت 5000000 ریال
آموزش میکروتیک دوره میکروتیک کلاس میکروتیک مدرس میکروتیک رضا مقدم آزمون میکروتیک

دوره آموزش میکروتیک MTCWE تهران با آزمون و مدرک بین المللی

استادرضا مقدم
نوعدوره حضوری
تاریخ۱۹ اردیبهشت ۱۳۹۷ - ۲۱ اردیبهشت ۱۳۹۷
مکانتهران , انقلاب
صندلی5/0
قیمت 5000000 ریال
آموزش میکروتیک دوره میکروتیک کلاس میکروتیک مدرس میکروتیک رضا مقدم آزمون میکروتیک

دوره آموزش میکروتیک MTCRE تهران با آزمون و مدرک بین المللی میکروتیک

استادرضا مقدم
نوعدوره حضوری
تاریخ۱۳ اردیبهشت ۱۳۹۷ - ۱۴ اردیبهشت ۱۳۹۷
مکانتهران , انقلاب
صندلی12/0
قیمت 5000000 ریال
آموزش میکروتیک دوره میکروتیک کلاس میکروتیک مدرس میکروتیک رضا مقدم آزمون میکروتیک

دوره آموزش میکروتیک MTCNA همراه با مدرک و آزمون بین المللی

استادرضا مقدم
نوعدوره حضوری
تاریخ۲۶ اردیبهشت ۱۳۹۷ - ۲۸ اردیبهشت ۱۳۹۷
مکانتهران , انقلاب
صندلی8/0
قیمت 5000000 ریال
آموزش میکروتیک دوره میکروتیک کلاس میکروتیک مدرس میکروتیک رضا مقدم آزمون میکروتیک

دوره آموزش میکروتیک MTCNA تهران همراه با آزمون و مدرک

(1 امتیاز)
استادرضا مقدم
نوعدوره حضوری
تاریخ۵ اردیبهشت ۱۳۹۷ - ۷ اردیبهشت ۱۳۹۷
مکانتهران , انقلاب
صندلی10/0
قیمت 5000000 ریال
آموزش میکروتیک دوره میکروتیک کلاس میکروتیک مدرس میکروتیک رضا مقدم آزمون میکروتیک

آموزش MTCNA تهران با آزمون و مدرک میکروتیک

استادرضا مقدم
نوعدوره حضوری
تاریخ۱۱ بهمن ۱۳۹۶ - ۱۳ بهمن ۱۳۹۶
مکانتهران , انقلاب
صندلی11/0
قیمت 5000000 ریال
آموزش میکروتیک دوره میکروتیک کلاس میکروتیک مدرس میکروتیک رضا مقدم آزمون میکروتیک

آموزش میکروتیک MTCNA تهران با آزمون بین المللی میکروتیک

استادرضا مقدم
نوعدوره حضوری
تاریخ۱۳ دی ۱۳۹۶ - ۱۵ دی ۱۳۹۶
مکانتهران , انقلاب
صندلی11/0
قیمت 5000000 ریال
آموزش میکروتیک دوره میکروتیک کلاس میکروتیک مدرس میکروتیک رضا مقدم آزمون میکروتیک

آموزش MTCWE اصفهان با مدرک بین المللی میکروتیک

استادرضا مقدم
نوعدوره حضوری
تاریخ۲۵ بهمن ۱۳۹۶ - ۲۷ بهمن ۱۳۹۶
مکاناصفهان , متاکو
صندلی1/0
قیمت 7000000 ریال
آموزش میکروتیک دوره میکروتیک کلاس میکروتیک مدرس میکروتیک رضا مقدم آزمون میکروتیک

آموزش MTCNA اصفهان با آزمون بین المللی میکروتیک

استادرضا مقدم
نوعدوره حضوری
تاریخ۴ بهمن ۱۳۹۶ - ۶ بهمن ۱۳۹۶
مکاناصفهان , موسسه متاکو
صندلی2/0
قیمت 7000000 ریال
آموزش میکروتیک دوره میکروتیک کلاس میکروتیک مدرس میکروتیک رضا مقدم آزمون میکروتیک

دوره میکروتیک MTCINE تهران با آزمون و مدرک بین المللی

استادرضا مقدم
نوعدوره حضوری
تاریخ۴ بهمن ۱۳۹۶ - ۶ بهمن ۱۳۹۶
مکانتهران , انقلاب
صندلی3/0
قیمت 5000000 ریال
مدرس میکروتیک رضا مقدم

دوره میکروتیک MTCIPv6E تهران با آزمون و مدرک بین المللی

استادرضا مقدم
نوعدوره حضوری
تاریخ۲۱ دی ۱۳۹۶ - ۲۲ دی ۱۳۹۶
مکانتهران , انقلاب
صندلی8/0
قیمت 5000000 ریال
رضا مقدم مدرس میکروتیک

دوره میکروتیک MTCUME تهران با آزمون و مدرک بین المللی

استادرضا مقدم
نوعدوره حضوری
تاریخ۱۴ دی ۱۳۹۶ - ۱۵ دی ۱۳۹۶
مکانتهران , انقلاب
صندلی5/0
قیمت 5000000 ریال
آموزش میکروتیک دوره میکروتیک کلاس میکروتیک مدرس میکروتیک رضا مقدم آزمون میکروتیک

دوره میکروتیک MTCWE تهران همراه با آزمون و مدرک بین المللی

استادرضا مقدم
نوعدوره حضوری
تاریخ۶ دی ۱۳۹۶ - ۸ دی ۱۳۹۶
مکانتهران , انقلاب
صندلی6/0
قیمت 5000000 ریال
آموزش میکروتیک دوره میکروتیک کلاس میکروتیک مدرس میکروتیک رضا مقدم آزمون میکروتیک

دوره میکروتیک MTCTCE تهران همراه با آزمون و مدرک بین المللی

استادرضا مقدم
نوعدوره حضوری
تاریخ۶ دی ۱۳۹۶ - ۸ دی ۱۳۹۶
مکانتهران , انقلاب
صندلی7/0
قیمت 5000000 ریال
آموزش میکروتیک دوره میکروتیک کلاس میکروتیک مدرس میکروتیک رضا مقدم آزمون میکروتیک

دوره میکروتیک MTCRE تهران همراه با آزمون و مدرک بین المللی

استادرضا مقدم
نوعدوره حضوری
تاریخ۲۳ آذر ۱۳۹۶ - ۲۴ آذر ۱۳۹۶
مکانتهران , انقلاب
صندلی3/0
قیمت 5000000 ریال
آموزش میکروتیک دوره میکروتیک کلاس میکروتیک مدرس میکروتیک رضا مقدم آزمون میکروتیک

دوره میکروتیک MTCNA تهران با آزمون و مدرک بین المللی

استادرضا مقدم
نوعدوره حضوری
تاریخ۱۵ آذر ۱۳۹۶ - ۱۷ آذر ۱۳۹۶
مکانتهران , انقلاب
صندلی7/0
قیمت 5000000 ریال
مدرس میکروتیک رضا مقدم

دوره میکروتیک آموزش MTCIPv6E در اهواز همراه با آزمون و مدرک میکروتیک

استادرضا مقدم
نوعدوره حضوری
تاریخ۲۵ آبان ۱۳۹۶ - ۲۶ آبان ۱۳۹۶
مکاناهواز , کیان آباد
صندلی0/0
قیمت 5500000 ریال
آموزش میکروتیک دوره میکروتیک کلاس میکروتیک مدرس میکروتیک رضا مقدم آزمون میکروتیک

برگزاری دوره MTCNA میکروتیک در اهواز همراه با امتحان و مدرک بین المللی

استادرضا مقدم
نوعدوره حضوری
تاریخ۱۷ آبان ۱۳۹۶ - ۱۹ آبان ۱۳۹۶
مکاناهواز , کیان آباد
صندلی0/0
قیمت 5500000 ریال
آموزش میکروتیک دوره میکروتیک کلاس میکروتیک مدرس میکروتیک رضا مقدم آزمون میکروتیک

کلاس آموزش MTCWE در اهواز با آزمون بین المللی – روز های یکشنبه / سه شنبه

استادرضا مقدم
نوعدوره حضوری
تاریخ۱۶ مهر ۱۳۹۶ - ۲۵ مهر ۱۳۹۶
مکاناهواز , کیان آباد
صندلی2/0
قیمت 5500000 ریال
آموزش میکروتیک دوره میکروتیک کلاس میکروتیک مدرس میکروتیک رضا مقدم آزمون میکروتیک

دوره آموزشی میکروتیک MTCNA در اهواز – روز های شنبه / دوشنبه بعد از ظهر

استادرضا مقدم
نوعدوره حضوری
تاریخ۱۵ مهر ۱۳۹۶ - ۲۴ مهر ۱۳۹۶
مکاناهواز , کیان آباد
صندلی0/0
قیمت 5500000 ریال
آموزش میکروتیک دوره میکروتیک کلاس میکروتیک مدرس میکروتیک رضا مقدم آزمون میکروتیک

برگزاری دوره بین المللی میکروتیک MTCRE در اهواز با آزمون بین المللی

استادرضا مقدم
نوعدوره حضوری
تاریخ۳۰ شهریور ۱۳۹۶ - ۳۱ شهریور ۱۳۹۶
مکاناهواز , فارانت
صندلی2/0
قیمت 5500000 ریال
آموزش میکروتیک دوره میکروتیک کلاس میکروتیک مدرس میکروتیک رضا مقدم آزمون میکروتیک

کلاس میکروتیک MTCTCE تهران همراه با آزمون بین المللی میکروتیک

استادرضا مقدم
نوعدوره حضوری
تاریخ۳ آبان ۱۳۹۶ - ۵ آبان ۱۳۹۶
مکانتهران , انقلاب
صندلی5/0
قیمت 5000000 ریال
آموزش میکروتیک دوره میکروتیک کلاس میکروتیک مدرس میکروتیک رضا مقدم آزمون میکروتیک

MTCNA , دوره میکروتیک اهواز

نوعدوره حضوری
تاریخ۱۲ شهریور ۱۳۹۶ - ۱۵ شهریور ۱۳۹۶
مکاناهواز,فارانت
صندلی0/0
قیمت 5000000 ریال
همین حالا بخریدرزرو
مدرس میکروتیک رضا مقدم

کلاس میکروتیک MTCIPv6E تهران با آزمون و مدرک بین المللی

استادرضا مقدم
نوعدوره حضوری
تاریخ۱۱ آبان ۱۳۹۶ - ۱۲ آبان ۱۳۹۶
مکانتهران , انقلاب
صندلی6/0
قیمت 5000000 ریال
آموزش میکروتیک دوره میکروتیک کلاس میکروتیک مدرس میکروتیک رضا مقدم آزمون میکروتیک

دوره آموزش میکروتیک MTCINE تهران همراه با آزمون و مدرک بین المللی

استادرضا مقدم
نوعدوره حضوری
تاریخ۲۶ مهر ۱۳۹۶ - ۲۸ مهر ۱۳۹۶
مکانتهران , انقلاب
صندلی6/0
قیمت 5000000 ریال
آموزش میکروتیک دوره میکروتیک کلاس میکروتیک مدرس میکروتیک رضا مقدم آزمون میکروتیک

کلاس میکروتیک MTCRE در تهران با آزمون و مدرک بین المللی میکروتیک

استادرضا مقدم
نوعدوره حضوری
تاریخ۱۳ مهر ۱۳۹۶ - ۱۴ مهر ۱۳۹۶
مکانتهران , انقلاب
صندلی3/0
قیمت 5000000 ریال
مدرس میکروتیک رضا مقدم

کلاس آموزش میکروتیک MTCIPv6E در تهران همراه با آزمون و مدرک میکروتیک

استادرضا مقدم
نوعدوره حضوری
تاریخ۱۳ مهر ۱۳۹۶ - ۱۴ مهر ۱۳۹۶
مکانتهران , انقلاب
صندلی8/0
قیمت 5000000 ریال
آموزش میکروتیک دوره میکروتیک کلاس میکروتیک مدرس میکروتیک رضا مقدم آزمون میکروتیک

کلاس آموزش میکروتیک MTCNA در تهران همراه با آزمون و مدرک میکروتیک

استادرضا مقدم
نوعدوره حضوری
تاریخ۱۹ مهر ۱۳۹۶ - ۲۱ مهر ۱۳۹۶
مکانتهران , انقلاب
صندلی9/0
قیمت 5000000 ریال
آموزش میکروتیک دوره میکروتیک کلاس میکروتیک مدرس میکروتیک رضا مقدم آزمون میکروتیک

کلاس آموزش میکروتیک MTCNA در اهواز – روز های زوج بعد از ظهر

استادرضا مقدم
نوعدوره حضوری
تاریخ۱۸ شهریور ۱۳۹۶ - ۲۷ شهریور ۱۳۹۶
مکاناهواز , کیانپارس
صندلی10/0
قیمت 5000000 ریال
آموزش میکروتیک دوره میکروتیک کلاس میکروتیک مدرس میکروتیک رضا مقدم آزمون میکروتیک

کلاس آموزش میکروتیک MTCRE تهران همراه با آزمون و مدرک بین المللی

استادرضا مقدم
نوعدوره حضوری
تاریخ۹ شهریور ۱۳۹۶ - ۱۰ شهریور ۱۳۹۶
مکانتهران , انقلاب
صندلی7/0
قیمت 5000000 ریال
آموزش میکروتیک دوره میکروتیک کلاس میکروتیک مدرس میکروتیک رضا مقدم آزمون میکروتیک

دوره آموزشی میکروتیک در اهواز , MTCNA

نوعدوره حضوری
تاریخ۱۲ تیر ۱۳۹۶
مکاناهواز , شرکت فارانت
صندلی0/0
قیمت 5000000 ریال 4500000 ریال
همین حالا بخریدرزرو
آموزش میکروتیک دوره میکروتیک کلاس میکروتیک مدرس میکروتیک رضا مقدم آزمون میکروتیک

دوره آموزشی میکروتیک MTCWE شیراز

استادرضا مقدم
نوعدوره حضوری
تاریخ۱۶ شهریور ۱۳۹۶ - ۱۷ شهریور ۱۳۹۶
مکانشیراز , نیکان شبکه
صندلی2/0
قیمت 4500000 ریال
آموزش میکروتیک دوره میکروتیک کلاس میکروتیک مدرس میکروتیک رضا مقدم آزمون میکروتیک

دوره آموزشی میکروتیک MTCRE در شیراز

استادرضا مقدم
نوعدوره حضوری
تاریخ۱۴ شهریور ۱۳۹۶ - ۱۵ شهریور ۱۳۹۶
مکانشیراز , نیکان شبکه
صندلی2/0
قیمت 4000000 ریال
آموزش میکروتیک دوره میکروتیک کلاس میکروتیک مدرس میکروتیک رضا مقدم آزمون میکروتیک

دوره آموزشی میکروتیک در اهواز , MTCNA

نوعدوره حضوری
تاریخ۶ تیر ۱۳۹۶ - ۸ تیر ۱۳۹۶
مکاناهواز , شرکت فارانت
صندلی0/0
قیمت 5000000 ریال
آموزش میکروتیک دوره میکروتیک کلاس میکروتیک مدرس میکروتیک رضا مقدم آزمون میکروتیک

دوره آموزشی میکروتیک MTCNA , MikroTik

نوعدوره حضوری
تاریخ۳ تیر ۱۳۹۶ - ۵ تیر ۱۳۹۶
مکاناهواز , شرکت فارانت
صندلی0/0
قیمت 5000000 ریال
آموزش میکروتیک دوره میکروتیک کلاس میکروتیک مدرس میکروتیک رضا مقدم آزمون میکروتیک

دوره میکروتیک MTCNA در کرمانشاه با آزمون بین المللی میکروتیک

استادرضا مقدم
نوعدوره حضوری
تاریخ۱۰ مرداد ۱۳۹۶ - ۱۳ مرداد ۱۳۹۶
مکانکرمانشاه
صندلی11/0
قیمت 6000000 ریال
آموزش میکروتیک دوره میکروتیک کلاس میکروتیک مدرس میکروتیک رضا مقدم آزمون میکروتیک

تدریس خصوصی میکروتیک MTCNA – MikroTik

نوعدوره حضوری
تاریخ۲۸ خرداد ۱۳۹۶
مکاناهواز , شرکت فارانت
صندلی0/0
قیمت 6000000 ریال
آموزش میکروتیک دوره میکروتیک کلاس میکروتیک مدرس میکروتیک رضا مقدم آزمون میکروتیک

برگزاری دوره میکروتیک MTCWE در کرمانشاه

استادرضا مقدم
نوعدوره حضوری
تاریخ۱۰ مرداد ۱۳۹۶ - ۱۳ مرداد ۱۳۹۶
مکانکرمانشاه
صندلی11/0
قیمت 6000000 ریال
آموزش میکروتیک دوره میکروتیک کلاس میکروتیک مدرس میکروتیک رضا مقدم آزمون میکروتیک

دوره میکروتیک MTCNA اصفهان با امتحان بین المللی میکروتیک

استادرضا مقدم
نوعدوره حضوری
تاریخ۱ شهریور ۱۳۹۶ - ۳ شهریور ۱۳۹۶
مکاناصفهان , موسسه متاکو
صندلی5/0
قیمت 7000000 ریال
آموزش میکروتیک دوره میکروتیک کلاس میکروتیک مدرس میکروتیک رضا مقدم آزمون میکروتیک

دوره میکروتیک MTCNA در اصفهان همراه با آزمون و مدرک بین المللی

استادرضا مقدم
نوعدوره حضوری
تاریخ۲۱ تیر ۱۳۹۶ - ۲۳ تیر ۱۳۹۶
مکاناصفهان , موسسه متاکو
صندلی3/0
قیمت 7000000 ریال
آموزش میکروتیک دوره میکروتیک کلاس میکروتیک مدرس میکروتیک رضا مقدم آزمون میکروتیک

میکروتیک MTCNA تهران همراه با امتحان و مدرک بین المللی

استادرضا مقدم
نوعدوره حضوری
تاریخ۱۸ مرداد ۱۳۹۶ - ۲۰ مرداد ۱۳۹۶
مکانتهران , میدان انقلاب
صندلی13/0
قیمت 5000000 ریال
آموزش میکروتیک دوره میکروتیک کلاس میکروتیک مدرس میکروتیک رضا مقدم آزمون میکروتیک

میکروتیک MTCWE تهران همراه با آزمون و مدرک بین المللی

استادرضا مقدم
نوعدوره حضوری
تاریخ۲۵ مرداد ۱۳۹۶ - ۲۷ مرداد ۱۳۹۶
مکانتهران , میدان انقلاب
صندلی7/0
قیمت 5000000 ریال
آموزش میکروتیک دوره میکروتیک کلاس میکروتیک مدرس میکروتیک رضا مقدم آزمون میکروتیک

دوره آموزش میکروتیک MTCINE در تهران با آزمون و مدرک بین المللی

استادرضا مقدم
نوعدوره حضوری
تاریخ۴ مرداد ۱۳۹۶ - ۶ مرداد ۱۳۹۶
مکانتهران , خیابان فاطمی
صندلی5/0
قیمت 7000000 ریال 6000000 ریال
آموزش میکروتیک دوره میکروتیک کلاس میکروتیک مدرس میکروتیک رضا مقدم آزمون میکروتیک

آموزش میکروتیک MTCNA کاشان با آزمون و مدرک بین المللی

استادرضا مقدم
نوعدوره حضوری
تاریخ۲۸ تیر ۱۳۹۶ - ۳۰ تیر ۱۳۹۶
مکانکاشان , سازمان شهرداری
صندلی5/0
قیمت 5000000 ریال
آموزش میکروتیک دوره میکروتیک کلاس میکروتیک مدرس میکروتیک رضا مقدم آزمون میکروتیک

دوره آموزش MTCRE تهران با آزمون و مدرک بین المللی میکروتیک

استادرضا مقدم
نوعدوره حضوری
تاریخ۱۵ تیر ۱۳۹۶ - ۱۶ تیر ۱۳۹۶
مکانتهران , خیابان فاطمی
صندلی11/0
قیمت 5000000 ریال
آموزش میکروتیک دوره میکروتیک کلاس میکروتیک مدرس میکروتیک رضا مقدم آزمون میکروتیک

دوره میکروتیک MTCNA تهران با آزمون و مدرک بین المللی

استادرضا مقدم
نوعدوره حضوری
تاریخ۷ تیر ۱۳۹۶ - ۹ تیر ۱۳۹۶
مکانتهران , خیابان فاطمی
صندلی10/0
قیمت 5000000 ریال
رضا مقدم مدرس میکروتیک

دوره میکروتیک MTCUME تهران همراه با آزمون و مدرک بین المللی

استادرضا مقدم
نوعدوره حضوری
تاریخ۱ تیر ۱۳۹۶ - ۲ تیر ۱۳۹۶
مکانتهران , خیابان فاطمی
صندلی6/0
قیمت 5000000 ریال
آموزش میکروتیک دوره میکروتیک کلاس میکروتیک مدرس میکروتیک رضا مقدم آزمون میکروتیک

کلاس آموزش میکروتیک MTCNA اهواز با آزمون و مدرک بین المللی

استادرضا مقدم
نوعدوره حضوری
تاریخ۱۷ خرداد ۱۳۹۶ - ۱۹ خرداد ۱۳۹۶
مکاناهواز , موسسه آموزش پانیذ
صندلی8/0
قیمت 5000000 ریال
آموزش میکروتیک دوره میکروتیک کلاس میکروتیک مدرس میکروتیک رضا مقدم آزمون میکروتیک

آموزش میکروتیک MTCNA کرمانشاه با آزمون و مدرک بین المللی

استادرضا مقدم
نوعدوره حضوری
تاریخ۲۴ خرداد ۱۳۹۶ - ۲۶ خرداد ۱۳۹۶
مکانکرمانشاه
صندلی11/0
قیمت 5000000 ریال
آموزش میکروتیک دوره میکروتیک کلاس میکروتیک مدرس میکروتیک رضا مقدم آزمون میکروتیک

کلاس آموزش MTCWE همراه با آزمون بین المللی میکروتیک

استادرضا مقدم
نوعدوره حضوری
تاریخ۲۷ اردیبهشت ۱۳۹۶ - ۲۹ اردیبهشت ۱۳۹۶
مکانتهران , خیابان فاطمی , برناتیک
صندلی7/0
قیمت 5000000 ریال
آموزش میکروتیک دوره میکروتیک کلاس میکروتیک مدرس میکروتیک رضا مقدم آزمون میکروتیک

آموزش MTCRE آزمون MTCRE مدرک MTCRE

استادرضا مقدم
نوعدوره حضوری
صندلی0/0
قیمت 5000000 ریال
آموزش میکروتیک دوره میکروتیک کلاس میکروتیک مدرس میکروتیک رضا مقدم آزمون میکروتیک

آموزش MTCWE آزمون MTCWE مدرک MTCWE

استادرضا مقدم
نوعدوره حضوری
صندلی0/0
قیمت 5000000 ریال
آموزش میکروتیک دوره میکروتیک کلاس میکروتیک مدرس میکروتیک رضا مقدم آزمون میکروتیک

آموزش MTCTCE امتحان MTCTCE مدرک MTCTCE

استادرضا مقدم
نوعدوره حضوری
صندلی0/0
قیمت 5000000 ریال
آموزش میکروتیک دوره میکروتیک کلاس میکروتیک مدرس میکروتیک رضا مقدم آزمون میکروتیک

آموزش MTCNA آزمون MTCNA مدرک MTCNA

استادرضا مقدم
نوعدوره حضوری
صندلی0/0
قیمت 5000000 ریال
آموزش میکروتیک دوره میکروتیک کلاس میکروتیک مدرس میکروتیک رضا مقدم آزمون میکروتیک

آموزش MTCINE آزمون MTCINE مدرک MTCINE

استادرضا مقدم
نوعدوره حضوری
صندلی0/0
قیمت 5000000 ریال
دوره آموزش مهندسی پیشرفته وایرلس میکروتیک

آموزش MTCEWE آزمون MTCEWE مدرک MTCEWE

استادرضا مقدم
نوعدوره حضوری
صندلی0/0
قیمت 5000000 ریال
دوره مهندسی لایه دو میکروتیک

آموزش MTCL2TME آزمون MTCL2TME مدرک MTCL2TME

استادرضا مقدم
نوعدوره حضوری
صندلی0/0
قیمت 5000000 ریال
مدرس میکروتیک رضا مقدم

آموزش MTCIPv6E آزمون MTCIPv6E مدرک MTCIPv6E

استادرضا مقدم
نوعدوره حضوری
صندلی0/0
قیمت 5000000 ریال
رضا مقدم مدرس میکروتیک

آموزش MTCUME آزمون MTCUME مدرک MTCUME

استادرضا مقدم
نوعدوره حضوری
صندلی0/0
قیمت 5000000 ریال
مرکز آموزش میکروتیک

آموزش میکروتیک امتحان میکروتیک مدرک میکروتیک

استادرضا مقدم
نوعدوره حضوری
تاریخ۸ خرداد ۱۳۹۵ - ۱۰ خرداد ۱۳۹۵
مکانتهران , خیابان فاطمی
صندلی12/0
قیمت 5000000 ریال
آموزش میکروتیک دوره میکروتیک کلاس میکروتیک مدرس میکروتیک رضا مقدم آزمون میکروتیک

آموزش MTCNA

استادرضا مقدم
نوعدوره حضوری
تاریخ۲ تیر ۱۳۹۵ - ۴ تیر ۱۳۹۵
مکانتهران , خیابان فاطمی
صندلی11/0
قیمت 5000000 ریال
مرکز آموزش میکروتیک

کلاس میکروتیک

استادرضا مقدم
نوعدوره حضوری
تاریخ۲۶ خرداد ۱۳۹۵ - ۲۸ خرداد ۱۳۹۵
مکانتهران , خیابان فاطمی
صندلی9/0
قیمت 5000000 ریال
مرکز آموزش میکروتیک

دوره میکروتیک

استادرضا مقدم
نوعدوره حضوری
تاریخ۱۹ خرداد ۱۳۹۵ - ۲۱ خرداد ۱۳۹۵
مکانتهران , خیابان فاطمی
صندلی14/0
قیمت 5000000 ریال
مرکز آموزش میکروتیک

آموزش میکروتیک

استادرضا مقدم
نوعدوره حضوری
تاریخ۱۲ خرداد ۱۳۹۵ - ۱۴ خرداد ۱۳۹۵
مکانتهران , خیابان فاطمی
صندلی13/0
قیمت 5000000 ریال
آموزش میکروتیک دوره میکروتیک کلاس میکروتیک مدرس میکروتیک رضا مقدم آزمون میکروتیک

آموزش MTCTCE با آزمون و مدرک بین المللی میکروتیک

استادرضا مقدم
نوعدوره حضوری
تاریخ۱۰ خرداد ۱۳۹۶ - ۱۲ خرداد ۱۳۹۶
مکانتهران , خیابان فاطمی
صندلی0/0
قیمت 5000000 ریال
آموزش میکروتیک دوره میکروتیک کلاس میکروتیک مدرس میکروتیک رضا مقدم آزمون میکروتیک

دوره آموزش MTCNA تهران با مدرک بین المللی

استادرضا مقدم
نوعدوره حضوری
تاریخ۳ خرداد ۱۳۹۶ - ۵ خرداد ۱۳۹۶
مکانتهران , خیابان فاطمی , برناتیک
صندلی14/0
قیمت 5000000 ریال
آموزش میکروتیک دوره میکروتیک کلاس میکروتیک مدرس میکروتیک رضا مقدم آزمون میکروتیک

MTCNA

استادرضا مقدم
نوعدوره حضوری
تاریخ۹ فروردین ۱۳۹۶ - ۱۱ فروردین ۱۳۹۶
مکانتهران , خیابان فاطمی , برناتیک
صندلی12/0
قیمت 5000000 ریال
آموزش میکروتیک دوره میکروتیک کلاس میکروتیک مدرس میکروتیک رضا مقدم آزمون میکروتیک

دوره MTCINE تهران

استادرضا مقدم
نوعدوره حضوری
تاریخ۱۳ اردیبهشت ۱۳۹۶ - ۱۵ اردیبهشت ۱۳۹۶
مکانتهران , خیابان فاطمی , برناتیک
صندلی5/0
قیمت 7000000 ریال 5000000 ریال
آموزش میکروتیک دوره میکروتیک کلاس میکروتیک مدرس میکروتیک رضا مقدم آزمون میکروتیک

دوره MTCNA

نوعدوره حضوری
تاریخ۲۵ اسفند ۱۳۹۵ - ۲۷ اسفند ۱۳۹۵
مکاناهواز , دانشگاه لوله سازی
صندلی0/0
قیمت 5000000 ریال
رضا مقدم مدرس میکروتیک

دوره MTCUME تهران

استادرضا مقدم
نوعدوره حضوری
تاریخ۲۸ اردیبهشت ۱۳۹۶ - ۲۹ اردیبهشت ۱۳۹۶
مکانتهران , خیابان فاطمی , برناتیک
صندلی1/0
قیمت 5000000 ریال