49 10 94 44 021
82 09876 0912
روزهای شنبه الی چهارشنبه از ساعت ۱۰ الی ۲۰

کلاس های آموزش و آزمون میکروتیک

جدیدترین دوره ها و آزمون های بین المللی میکروتیک در ایران
آموزش میکروتیک دوره میکروتیک کلاس میکروتیک مدرس میکروتیک رضا مقدم آزمون میکروتیک

دوره آموزشی میکروتیک در اهواز , MTCNA

نوعدوره حضوری
تاریخ۱۲ تیر ۱۳۹۶
مکاناهواز , شرکت فارانت
صندلی0/0
قیمت 5000000 ریال 4500000 ریال
همین حالا بخریدرزرو
آموزش میکروتیک دوره میکروتیک کلاس میکروتیک مدرس میکروتیک رضا مقدم آزمون میکروتیک

دوره آموزشی میکروتیک MTCWE شیراز

استادرضا مقدم
نوعدوره حضوری
تاریخ۱۶ شهریور ۱۳۹۶ - ۱۷ شهریور ۱۳۹۶
مکانشیراز , نیکان شبکه
صندلی0/0
قیمت 4500000 ریال
همین حالا بخریدرزرو
آموزش میکروتیک دوره میکروتیک کلاس میکروتیک مدرس میکروتیک رضا مقدم آزمون میکروتیک

دوره آموزشی میکروتیک MTCRE در شیراز

استادرضا مقدم
نوعدوره حضوری
تاریخ۱۴ شهریور ۱۳۹۶ - ۱۵ شهریور ۱۳۹۶
مکانشیراز , نیکان شبکه
صندلی0/0
قیمت 4000000 ریال
همین حالا بخریدرزرو
آموزش میکروتیک دوره میکروتیک کلاس میکروتیک مدرس میکروتیک رضا مقدم آزمون میکروتیک

دوره میکروتیک MTCNA در کرمانشاه با آزمون بین المللی میکروتیک

استادرضا مقدم
نوعدوره حضوری
تاریخ۲۴ تیر ۱۳۹۶ - ۲۶ تیر ۱۳۹۶
مکانکرمانشاه
صندلی5/0
قیمت 6000000 ریال
همین حالا بخریدرزرو
آموزش میکروتیک دوره میکروتیک کلاس میکروتیک مدرس میکروتیک رضا مقدم آزمون میکروتیک

برگزاری دوره میکروتیک MTCWE در کرمانشاه

استادرضا مقدم
نوعدوره حضوری
تاریخ۱۱ مرداد ۱۳۹۶ - ۱۳ مرداد ۱۳۹۶
مکانکرمانشاه
صندلی6/0
قیمت 6000000 ریال
همین حالا بخریدرزرو
آموزش میکروتیک دوره میکروتیک کلاس میکروتیک مدرس میکروتیک رضا مقدم آزمون میکروتیک

دوره میکروتیک MTCRE اصفهان با امتحان بین المللی میکروتیک

استادرضا مقدم
نوعدوره حضوری
تاریخ۲ شهریور ۱۳۹۶ - ۳ شهریور ۱۳۹۶
مکاناصفهان , موسسه متاکو
صندلی3/0
قیمت 6500000 ریال
همین حالا بخریدرزرو
آموزش میکروتیک دوره میکروتیک کلاس میکروتیک مدرس میکروتیک رضا مقدم آزمون میکروتیک

دوره میکروتیک MTCNA در اصفهان همراه با آزمون و مدرک بین المللی

استادرضا مقدم
نوعدوره حضوری
تاریخ۲۱ تیر ۱۳۹۶ - ۲۳ تیر ۱۳۹۶
مکاناصفهان , موسسه متاکو
صندلی3/0
قیمت 7000000 ریال
همین حالا بخریدرزرو
آموزش میکروتیک دوره میکروتیک کلاس میکروتیک مدرس میکروتیک رضا مقدم آزمون میکروتیک

میکروتیک MTCNA تهران همراه با امتحان و مدرک بین المللی

استادرضا مقدم
نوعدوره حضوری
تاریخ۱۸ مرداد ۱۳۹۶ - ۲۰ مرداد ۱۳۹۶
مکانتهران , میدان انقلاب
صندلی4/0
قیمت 5000000 ریال
همین حالا بخریدرزرو
آموزش میکروتیک دوره میکروتیک کلاس میکروتیک مدرس میکروتیک رضا مقدم آزمون میکروتیک

میکروتیک MTCWE تهران همراه با آزمون و مدرک بین المللی

استادرضا مقدم
نوعدوره حضوری
تاریخ۲۵ مرداد ۱۳۹۶ - ۲۷ مرداد ۱۳۹۶
مکانتهران , میدان انقلاب
صندلی5/0
قیمت 5000000 ریال
همین حالا بخریدرزرو
آموزش میکروتیک دوره میکروتیک کلاس میکروتیک مدرس میکروتیک رضا مقدم آزمون میکروتیک

دوره آموزش میکروتیک MTCINE در تهران با آزمون و مدرک بین المللی

استادرضا مقدم
نوعدوره حضوری
تاریخ۴ مرداد ۱۳۹۶ - ۶ مرداد ۱۳۹۶
مکانتهران , خیابان فاطمی
صندلی4/0
قیمت 7000000 ریال 6000000 ریال
همین حالا بخریدرزرو
مدرس میکروتیک رضا مقدم

آموزش میکروتیک MTCIPv6E تهران با آزمون و مدرک بین المللی

استادرضا مقدم
نوعدوره حضوری
تاریخ۲۹ تیر ۱۳۹۶ - ۳۰ تیر ۱۳۹۶
مکانتهران , خیابان فاطمی
صندلی5/0
قیمت 5000000 ریال
همین حالا بخریدرزرو
آموزش میکروتیک دوره میکروتیک کلاس میکروتیک مدرس میکروتیک رضا مقدم آزمون میکروتیک

دوره آموزش MTCRE تهران با آزمون و مدرک بین المللی میکروتیک

استادرضا مقدم
نوعدوره حضوری
تاریخ۱۵ تیر ۱۳۹۶ - ۱۶ تیر ۱۳۹۶
مکانتهران , خیابان فاطمی
صندلی11/0
قیمت 5000000 ریال
همین حالا بخریدرزرو
آموزش میکروتیک دوره میکروتیک کلاس میکروتیک مدرس میکروتیک رضا مقدم آزمون میکروتیک

دوره میکروتیک MTCNA تهران با آزمون و مدرک بین المللی

استادرضا مقدم
نوعدوره حضوری
تاریخ۷ تیر ۱۳۹۶ - ۹ تیر ۱۳۹۶
مکانتهران , خیابان فاطمی
صندلی10/0
قیمت 5000000 ریال