مجید برکاتی
تهران
MajidBarakati@
مکانایران
کار فعلیمدیر اداره فنی و مهندسی موزه دفاع , شهرداری تهران

بیوگرافی

آکادمی ترینر میکروتیک با شماره مدرک ACTR0581 , مشاور رسمی میکروتیک