دوره ۱ روز تمدید مدارک بین المللی

استادرضا مقدم
نوعدوره حضوری
تاریخ۶ فروردین ۱۳۹۸ - ۶ فروردین ۱۳۹۸
مکانتهران , انقلاب , ۱۲ فروردین
صندلی0/0
قیمت 5000000 ریال 4000000 ریال
همین حالا بخریدرزرو
آموزش میکروتیک دوره میکروتیک کلاس میکروتیک مدرس میکروتیک رضا مقدم آزمون میکروتیک

MTCNA تهران ۳ الی ۵ فروردین ۹۸

استادرضا مقدم
نوعدوره حضوری
تاریخ۳ فروردین ۱۳۹۸ - ۵ فروردین ۱۳۹۸
مکانتهران , انقلاب , ۱۲ فروردین
صندلی8/0
قیمت 9000000 ریال 7000000 ریال
همین حالا بخریدرزرو
آموزش میکروتیک دوره میکروتیک کلاس میکروتیک مدرس میکروتیک رضا مقدم آزمون میکروتیک

MTCINE تهران ۱۵ الی ۱۷ اسفند

استادرضا مقدم
نوعدوره حضوری
تاریخ۱۵ اسفند ۱۳۹۷ - ۱۷ اسفند ۱۳۹۷
مکانتهران , انقلاب , ۱۲ فروردین , کوچه نوروز
صندلی12/0
قیمت 8000000 ریال
آموزش میکروتیک دوره میکروتیک کلاس میکروتیک مدرس میکروتیک رضا مقدم آزمون میکروتیک

MTCRE تهران ۹ الی ۱۰ اسفند

استادرضا مقدم
نوعدوره حضوری
تاریخ۹ اسفند ۱۳۹۷ - ۱۰ اسفند ۱۳۹۷
مکانتهران , انقلاب , ۱۲ فروردین , کوچه نوروز
صندلی15/0
قیمت 7000000 ریال
آموزش میکروتیک دوره میکروتیک کلاس میکروتیک مدرس میکروتیک رضا مقدم آزمون میکروتیک

MTCNA تهران ۱ الی ۳ اسفند

استادرضا مقدم
نوعدوره حضوری
تاریخ۱ اسفند ۱۳۹۷ - ۳ اسفند ۱۳۹۷
مکانتهران , انقلاب , ۱۲ فروردین , کوچه نوروز
صندلی9/0
قیمت 7000000 ریال
آموزش میکروتیک دوره میکروتیک کلاس میکروتیک مدرس میکروتیک رضا مقدم آزمون میکروتیک

MTCNA اصفهان ۱۰ الی ۱۲ بهمن

استادرضا مقدم
نوعدوره حضوری
تاریخ۱۰ بهمن ۱۳۹۷ - ۱۲ بهمن ۱۳۹۷
مکاناصفهان , موسسه متاکو
صندلی10/0
قیمت 7000000 ریال
آموزش میکروتیک دوره میکروتیک کلاس میکروتیک مدرس میکروتیک رضا مقدم آزمون میکروتیک

MTCNA تهران VOIP Iran

استادرضا مقدم
نوعدوره حضوری
تاریخ۳ بهمن ۱۳۹۷ - ۵ بهمن ۱۳۹۷
مکانتهران , خیابان فاطمی
صندلی3/0
قیمت 6500000 ریال
آموزش میکروتیک دوره میکروتیک کلاس میکروتیک مدرس میکروتیک رضا مقدم آزمون میکروتیک

MTCNA تهران ۲۶ الی ۲۸ دی

استادرضا مقدم
نوعدوره حضوری
تاریخ۲۶ دی ۱۳۹۷ - ۲۸ دی ۱۳۹۷
مکانتهران , انقلاب
صندلی5/0
قیمت 6000000 ریال
آموزش میکروتیک دوره میکروتیک کلاس میکروتیک مدرس میکروتیک رضا مقدم آزمون میکروتیک

MTCINE تهران ۲۶ الی ۲۸ دی

استادرضا مقدم
نوعدوره حضوری
تاریخ۲۶ دی ۱۳۹۷ - ۲۸ دی ۱۳۹۷
مکانتهران , انقلاب
صندلی11/0
قیمت 6000000 ریال
آموزش میکروتیک دوره میکروتیک کلاس میکروتیک مدرس میکروتیک رضا مقدم آزمون میکروتیک

MTCRE تهران ۲۰ و ۲۱ دی

استادرضا مقدم
نوعدوره حضوری
تاریخ۲۰ دی ۱۳۹۷ - ۲۱ دی ۱۳۹۷
مکانتهران , انقلاب
صندلی10/0
قیمت 6000000 ریال
آموزش میکروتیک دوره میکروتیک کلاس میکروتیک مدرس میکروتیک رضا مقدم آزمون میکروتیک

MTCTCE تهران ۵ الی ۷ دی

استادرضا مقدم
نوعدوره حضوری
تاریخ۵ دی ۱۳۹۷ - ۷ دی ۱۳۹۷
مکانتهران , انقلاب
صندلی8/0
قیمت 6000000 ریال
آموزش میکروتیک دوره میکروتیک کلاس میکروتیک مدرس میکروتیک رضا مقدم آزمون میکروتیک

MTCWE تهران ۲۸ الی ۳۰ آذر

استادرضا مقدم
نوعدوره حضوری
تاریخ۲۸ آذر ۱۳۹۷ - ۳۰ آذر ۱۳۹۷
مکانتهران , انقلاب
صندلی12/0
قیمت 6000000 ریال
آموزش میکروتیک دوره میکروتیک کلاس میکروتیک مدرس میکروتیک رضا مقدم آزمون میکروتیک

MTCNA تهران ۲۱ الی ۲۳ آذر

استادرضا مقدم
نوعدوره حضوری
تاریخ۲۱ آذر ۱۳۹۷ - ۲۳ آذر ۱۳۹۷
مکانتهران , انقلاب
صندلی10/0
قیمت 6000000 ریال
رضا مقدم مدرس میکروتیک

MTCUME تهران ۱۵ الی ۱۶ آذر

استادرضا مقدم
نوعدوره حضوری
تاریخ۱۵ آذر ۱۳۹۷ - ۱۶ آذر ۱۳۹۷
مکانتهران , انقلاب
صندلی5/0
قیمت 6000000 ریال
آموزش میکروتیک دوره میکروتیک کلاس میکروتیک مدرس میکروتیک رضا مقدم آزمون میکروتیک

MTCNA , تهران , ۲۳ آبان

استادرضا مقدم
نوعدوره حضوری
تاریخ۲۳ آبان ۱۳۹۷ - ۲۵ آبان ۱۳۹۷
مکانتهران , انقلاب , ۱۲ فروردین
صندلی10/0
قیمت 6000000 ریال
آموزش میکروتیک دوره میکروتیک کلاس میکروتیک مدرس میکروتیک رضا مقدم آزمون میکروتیک

برگزاری دوره بین المللی MTCWE اهواز

استادرضا مقدم
نوعدوره حضوری
تاریخ۱۰ آبان ۱۳۹۷ - ۱۱ آبان ۱۳۹۷
مکاناهواز , کیان آباد , خ ۹
صندلی5/0
قیمت 6500000 ریال
آموزش میکروتیک دوره میکروتیک کلاس میکروتیک مدرس میکروتیک رضا مقدم آزمون میکروتیک

برگزاری دوره میکروتیک اهواز MTCNA – بعد از ظهر – شنبه الی دو شنبه

استادرضا مقدم
نوعدوره حضوری
تاریخ۳۱ شهریور ۱۳۹۷ - ۲ مهر ۱۳۹۷
مکاناهواز , کیان آباد , نبش خیابان ۹
صندلی8/0
قیمت 6500000 ریال
آموزش میکروتیک دوره میکروتیک کلاس میکروتیک مدرس میکروتیک رضا مقدم آزمون میکروتیک

برگزاری دوره میکروتیک MTCNA تهران با آزمون و مدرک

استادرضا مقدم
نوعدوره حضوری
تاریخ۲۱ شهریور ۱۳۹۷ - ۲۳ شهریور ۱۳۹۷
مکانتهران , انقلاب
صندلی10/0
قیمت 6000000 ریال
مدرس میکروتیک رضا مقدم

دوره میکروتیک MTCIPv6E تهران با آزمون و مدرک میکروتیک

استادرضا مقدم
نوعدوره حضوری
تاریخ۱۵ شهریور ۱۳۹۷ - ۱۶ شهریور ۱۳۹۷
مکانتهران , انقلاب
صندلی5/0
قیمت 6000000 ریال
آموزش میکروتیک دوره میکروتیک کلاس میکروتیک مدرس میکروتیک رضا مقدم آزمون میکروتیک

دوره آموزش میکروتیک MTCTCE تهران با آزمون و مدرک

استادرضا مقدم
نوعدوره حضوری
تاریخ۷ شهریور ۱۳۹۷ - ۹ شهریور ۱۳۹۷
مکانتهران , انقلاب
صندلی14/0
قیمت 6000000 ریال