آموزش میکروتیک دوره میکروتیک کلاس میکروتیک مدرس میکروتیک رضا مقدم آزمون میکروتیک

MTCNA اصفهان ۱۰ الی ۱۲ بهمن

استادرضا مقدم
نوعدوره حضوری
تاریخ۱۰ بهمن ۱۳۹۷ - ۱۲ بهمن ۱۳۹۷
مکاناصفهان , موسسه متاکو
صندلی10/0
قیمت 7000000 ریال
همین حالا بخریدرزرو
آموزش میکروتیک دوره میکروتیک کلاس میکروتیک مدرس میکروتیک رضا مقدم آزمون میکروتیک

MTCNA تهران VOIP Iran

استادرضا مقدم
نوعدوره حضوری
تاریخ۳ بهمن ۱۳۹۷ - ۵ بهمن ۱۳۹۷
مکانتهران , خیابان فاطمی
صندلی3/0
قیمت 6500000 ریال
آموزش میکروتیک دوره میکروتیک کلاس میکروتیک مدرس میکروتیک رضا مقدم آزمون میکروتیک

MTCNA تهران ۲۶ الی ۲۸ دی

استادرضا مقدم
نوعدوره حضوری
تاریخ۲۶ دی ۱۳۹۷ - ۲۸ دی ۱۳۹۷
مکانتهران , انقلاب
صندلی5/0
قیمت 6000000 ریال
آموزش میکروتیک دوره میکروتیک کلاس میکروتیک مدرس میکروتیک رضا مقدم آزمون میکروتیک

MTCINE تهران ۲۶ الی ۲۸ دی

استادرضا مقدم
نوعدوره حضوری
تاریخ۲۶ دی ۱۳۹۷ - ۲۸ دی ۱۳۹۷
مکانتهران , انقلاب
صندلی11/0
قیمت 6000000 ریال
آموزش میکروتیک دوره میکروتیک کلاس میکروتیک مدرس میکروتیک رضا مقدم آزمون میکروتیک

MTCRE تهران ۲۰ و ۲۱ دی

استادرضا مقدم
نوعدوره حضوری
تاریخ۲۰ دی ۱۳۹۷ - ۲۱ دی ۱۳۹۷
مکانتهران , انقلاب
صندلی10/0
قیمت 6000000 ریال
آموزش میکروتیک دوره میکروتیک کلاس میکروتیک مدرس میکروتیک رضا مقدم آزمون میکروتیک

MTCTCE تهران ۵ الی ۷ دی

استادرضا مقدم
نوعدوره حضوری
تاریخ۵ دی ۱۳۹۷ - ۷ دی ۱۳۹۷
مکانتهران , انقلاب
صندلی8/0
قیمت 6000000 ریال
آموزش میکروتیک دوره میکروتیک کلاس میکروتیک مدرس میکروتیک رضا مقدم آزمون میکروتیک

MTCWE تهران ۲۸ الی ۳۰ آذر

استادرضا مقدم
نوعدوره حضوری
تاریخ۲۸ آذر ۱۳۹۷ - ۳۰ آذر ۱۳۹۷
مکانتهران , انقلاب
صندلی12/0
قیمت 6000000 ریال
آموزش میکروتیک دوره میکروتیک کلاس میکروتیک مدرس میکروتیک رضا مقدم آزمون میکروتیک

MTCNA تهران ۲۱ الی ۲۳ آذر

استادرضا مقدم
نوعدوره حضوری
تاریخ۲۱ آذر ۱۳۹۷ - ۲۳ آذر ۱۳۹۷
مکانتهران , انقلاب
صندلی10/0
قیمت 6000000 ریال
رضا مقدم مدرس میکروتیک

MTCUME تهران ۱۵ الی ۱۶ آذر

استادرضا مقدم
نوعدوره حضوری
تاریخ۱۵ آذر ۱۳۹۷ - ۱۶ آذر ۱۳۹۷
مکانتهران , انقلاب
صندلی5/0
قیمت 6000000 ریال
آموزش میکروتیک دوره میکروتیک کلاس میکروتیک مدرس میکروتیک رضا مقدم آزمون میکروتیک

MTCNA , تهران , ۲۳ آبان

استادرضا مقدم
نوعدوره حضوری
تاریخ۲۳ آبان ۱۳۹۷ - ۲۵ آبان ۱۳۹۷
مکانتهران , انقلاب , ۱۲ فروردین
صندلی10/0
قیمت 6000000 ریال
آموزش میکروتیک دوره میکروتیک کلاس میکروتیک مدرس میکروتیک رضا مقدم آزمون میکروتیک

برگزاری دوره بین المللی MTCWE اهواز

استادرضا مقدم
نوعدوره حضوری
تاریخ۱۰ آبان ۱۳۹۷ - ۱۱ آبان ۱۳۹۷
مکاناهواز , کیان آباد , خ ۹
صندلی5/0
قیمت 6500000 ریال
آموزش میکروتیک دوره میکروتیک کلاس میکروتیک مدرس میکروتیک رضا مقدم آزمون میکروتیک

برگزاری دوره میکروتیک اهواز MTCNA – بعد از ظهر – شنبه الی دو شنبه

استادرضا مقدم
نوعدوره حضوری
تاریخ۳۱ شهریور ۱۳۹۷ - ۲ مهر ۱۳۹۷
مکاناهواز , کیان آباد , نبش خیابان ۹
صندلی8/0
قیمت 6500000 ریال
آموزش میکروتیک دوره میکروتیک کلاس میکروتیک مدرس میکروتیک رضا مقدم آزمون میکروتیک

برگزاری دوره میکروتیک MTCNA تهران با آزمون و مدرک

استادرضا مقدم
نوعدوره حضوری
تاریخ۲۱ شهریور ۱۳۹۷ - ۲۳ شهریور ۱۳۹۷
مکانتهران , انقلاب
صندلی10/0
قیمت 6000000 ریال
مدرس میکروتیک رضا مقدم

دوره میکروتیک MTCIPv6E تهران با آزمون و مدرک میکروتیک

استادرضا مقدم
نوعدوره حضوری
تاریخ۱۵ شهریور ۱۳۹۷ - ۱۶ شهریور ۱۳۹۷
مکانتهران , انقلاب
صندلی5/0
قیمت 6000000 ریال
آموزش میکروتیک دوره میکروتیک کلاس میکروتیک مدرس میکروتیک رضا مقدم آزمون میکروتیک

دوره آموزش میکروتیک MTCTCE تهران با آزمون و مدرک

استادرضا مقدم
نوعدوره حضوری
تاریخ۷ شهریور ۱۳۹۷ - ۹ شهریور ۱۳۹۷
مکانتهران , انقلاب
صندلی14/0
قیمت 6000000 ریال
آموزش میکروتیک دوره میکروتیک کلاس میکروتیک مدرس میکروتیک رضا مقدم آزمون میکروتیک

برگزاری دوره میکروتیک MTCNA تهران با مدرک و آزمون بین المللی

استادرضا مقدم
نوعدوره حضوری
تاریخ۳۱ مرداد ۱۳۹۷ - ۲ شهریور ۱۳۹۷
مکانتهران , انقلاب
صندلی10/0
قیمت 6000000 ریال
آموزش میکروتیک دوره میکروتیک کلاس میکروتیک مدرس میکروتیک رضا مقدم آزمون میکروتیک

برگزاری دوره MTCWE اهواز با آزمون و مدرک میکروتیک

استادرضا مقدم
نوعدوره حضوری
تاریخ۲۴ مرداد ۱۳۹۷ - ۲۶ مرداد ۱۳۹۷
مکاناهواز , موسسه آموزش دیسون
صندلی5/0
قیمت 6000000 ریال
رضا مقدم مدرس میکروتیک

دوره میکروتیک MTCUME تهران با آزمون و مدرک بین المللی

استادرضا مقدم
نوعدوره حضوری
تاریخ۱۸ مرداد ۱۳۹۷ - ۱۹ مرداد ۱۳۹۷
مکانتهران , انقلاب
صندلی13/0
قیمت 6000000 ریال
آموزش میکروتیک دوره میکروتیک کلاس میکروتیک مدرس میکروتیک رضا مقدم آزمون میکروتیک

آموزش میکروتیک MTCNA شیراز با آزمون و مدرک بین المللی

استادرضا مقدم
نوعدوره حضوری
تاریخ۱۰ مرداد ۱۳۹۷ - ۱۲ مرداد ۱۳۹۷
مکانشیراز , شرکت نیکان شبکه
صندلی4/0
قیمت 6000000 ریال
آموزش میکروتیک دوره میکروتیک کلاس میکروتیک مدرس میکروتیک رضا مقدم آزمون میکروتیک

برگزاری دوره MTCNA تهران با آزمون و مدرک بین المللی

استادرضا مقدم
نوعدوره حضوری
تاریخ۳ مرداد ۱۳۹۷ - ۵ مرداد ۱۳۹۷
مکانتهران , انقلاب
صندلی13/0
قیمت 6000000 ریال