مکانایران
کار فعلیکارشناس و مدرس شبکه و IT
متخصص درمیکروتیک

بیوگرافی

مدرس بین المللی میکروتیک و مشاور رسمی میکروتیک در آسیا کارشناس و مدرس شبکه و IT