۱۳۹۸/۴/۳
تاریخ

 

 

 

گواهینامه فوق توسط مرکز آموزش رسمی میکروتیک در ایران صادر گردیده است و فاقد هرگونه ارزش و اعتباری بین المللی میباشد