استادرضا مقدم
نوعدوره حضوری
تاریخ۶ مرداد ۱۳۹۵ - ۸ مرداد ۱۳۹۵
زمان۳ روز , چهارشنبه الی جمعه
مکانشیراز , شرکت نیکان شبکه
صندلی0/0
قیمت 5000000 ریال