استادرضا مقدم
نوعدوره حضوری
تاریخ۳ مرداد ۱۳۹۵ - ۴ مرداد ۱۳۹۵
زمان۲ روز , پنجشنبه الی جمعه
مکانشیراز , شرکت نیکان شبکه
صندلی0/0
قیمت 5000000 ریال