استادرضا مقدم
نوعدوره حضوری
تاریخ۱۲ خرداد ۱۳۹۵ - ۱۴ خرداد ۱۳۹۵
زمان۳ روز , چهارشنبه الی جمعه
مکانتهران , خیابان فاطمی
صندلی13/0
گواهینامه60% علامت های آزمون
قیمت 5000000 ریال