استادرضا مقدم
نوعدوره حضوری
تاریخ۲ تیر ۱۳۹۵ - ۴ تیر ۱۳۹۵
زمان۳ روز , چهارشنبه الی جمعه
مکانتهران , خیابان فاطمی
صندلی11/0
گواهینامه60% علامت های آزمون
قیمت 5000000 ریال