استادرضا مقدم
نوعدوره حضوری
تاریخ۱۷ آذر ۱۳۹۵ - ۱۹ آذر ۱۳۹۵
زمان۳ روز , چهارشنبه الی جمعه
مکاناصفهان , موسسه متاکو
صندلی0/0
گواهینامه60% علامت های آزمون
قیمت 6000000 ریال