استادرضا مقدم
نوعدوره حضوری
تاریخ۲۴ آذر ۱۳۹۵ - ۲۶ آذر ۱۳۹۵
زمان۳ روز - سه شنبه الی جمعه
مکاناهواز , موسسه دیسون
صندلی2/0
گواهینامه60% علامت های آزمون
قیمت 5000000 ریال