استادرضا مقدم
نوعدوره حضوری
تاریخ۱۳ مرداد ۱۳۹۵ - ۱۵ مرداد ۱۳۹۵
زمان۳ روز , چهارشنبه الی جمعه
مکاناصفهان , موسسه متاکو
صندلی0/0
قیمت 5000000 ریال