استادرضا مقدم
نوعدوره حضوری
تاریخ۱۰ مهر ۱۳۹۵ - ۱۲ مهر ۱۳۹۵
زمان۳ روز , چهارشنبه الی جمعه
مکاناهواز , موسسه دیسون
صندلی0/0
قیمت 5000000 ریال