استادرضا مقدم
نوعدوره حضوری
تاریخ۱۴ دی ۱۳۹۵ - ۱۷ دی ۱۳۹۵
زمان۳ روز , چهارشنبه الی جمعه
مکانشیراز , موسسه نیکان شبکه
صندلی1/0
گواهینامه60% علامت های آزمون
قیمت 8000000 ریال