استادرضا مقدم
نوعدوره حضوری
تاریخ۱۱ اسفند ۱۳۹۵ - ۱۳ اسفند ۱۳۹۵
زمان۳ روز , چهارشنبه الی جمعه
مکاناهواز , موسسه پانیذ
صندلی4/0
گواهینامه60% علامت های آزمون
قیمت 5000000 ریال