استادرضا مقدم
نوعدوره حضوری
تاریخ۱۹ آبان ۱۳۹۵ - ۲۱ آبان ۱۳۹۵
زمان۳ روز - چهارشنبه الی جمعه
مکاناهواز , موسسه آموزشی دیسون
صندلی0/0
گواهینامه60% علامت های آزمون
قیمت 5000000 ریال