استادرضا مقدم
نوعدوره حضوری
تاریخ۹ فروردین ۱۳۹۶ - ۱۱ فروردین ۱۳۹۶
زمان۳ روز , چهارشنبه الی جمعه
مکانتهران , خیابان فاطمی , برناتیک
صندلی12/0
گواهینامه60% علامت های آزمون
قیمت 5000000 ریال