49 10 94 44 021
82 09876 0912
روزهای شنبه الی چهارشنبه از ساعت ۱۰ الی ۲۰
برچسب

روتر میکروتیک

سطح نقص به صورت تابعی از پوشش خرابی

سطح نقص به صورت تابعی از پوشش خرابی فرض کنید که یک تراشه معین دقیقا دارای n خرابی stuck-at (SAF) باشد. یک...
ادامه مطلب

روش کاربرد تست و خرابی

روش کاربرد تست و خرابی بسته به شیوه ای که محرکهای تست به قطعه (بخش) اعمال شوند و پاسخهای تست که از...
ادامه مطلب